آیا با آلفا بودن لیام راضی هستید ??
(22.99%) 103
بله
(61.60%) 276
خیر
(15.40%) 69
هنوز نه

تعداد شرکت کنندگان : 448